معرفي بخش بارزگاني تعاوني مرغداران گوشتي قم

اهم فعاليت ها و وظايف بخش بازرگاني:

- تهيه و توزيع نهاده هاي توليد نظير دان ، ذرت ، سويا و ساير اقلام
- تهيه و توزيع جوحه يكروزه
- عرضه محصول توليدي اعضا به بازار
- هماهنگي در تهيه و توزيع سوخت مورد نياز

  • کلیدواژه ها: بخش بازرگانی , واحد بازرگانی , تعاونی مرغداران گوشتی , مرغداری گوشتی , پرورش طیور گوشتی

  • آگهی های متنی